Estatutos de la asociación Comuna Colomense

ESTATUTS

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili 

Article 1

L’Associació “Comuna Colomense” regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatus. 

 

Article 2 

 • Crear projectes, activitats i esdeveniments per tal d’apropar la cultura artística a la ciutadania. Organitzar grups de treball per dur-les a terme adequadament.
 • Crear perfils en la xarxa social on publicar els treballs dels associats.
 • Buscar suport tant en entitats públiques com de privades per tal de facilitar i incrementar les  activitats disponibles.
 • Crear i coordinar  tallers i xerrades on poder  formar  a les  persones interessades.
 • Col·laborar amb professionals, altres associacions, i entitats per tal de generar activitats obertes a  tota persona interessada.

 

Els fins de l’associació són: 

 • Cohesionar les pràctiques artístiques i representar-les
 • Identificar totes aquelles problemàtiques que afecten els/les artistes pel que fa als seus drets morals i patrimonials, ètics, laborals i econòmics
 • Lluitar per al seu reconeixement social i a la seva aportació (econòmica, intangible),   dins la societat
 • Vetllar per una professionalització justa 

En queda exclòs tot ànim de lucre.

 

Article 3

 1. El domicili de l’associació s’estableix a Santa Coloma de Gramenet, i radica al carrer Mossen Jacint Verdaguer, núm. 108 2º 1ª – 08923
 2. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya.

 

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions.

Article 4

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

Pel que fa a les persones físiques: 

 1. Cal que tinguin capacitat d’obrar.
 2. Cal que tinguin com a mínim 18 anys.

Pel que fa a les persones jurídiques: 

 1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per la Junta Directiva
 2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.

Per integrar-se a l’associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicará a l’assemblea general més inmediata.

Article 5

Son drets del membres de l’associació: 

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confireixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
 7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries 
 8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 10. Formar part dels grups de treball.
 11. Posseir un exemplar dels estatuts.
 12. Consultar els llibres de l’associació.

 

Article 6

Són deures dels membres de l’associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quòtes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

 

Article 7

Són causes per ser donat de baixa de l’associació: 

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
 2. No satisfer les quotes fixades.
 3. No complir les obligacions estatutàries.
 4. No complir les decisions assembleàries.

 

Capitol III. L’Assemblea General

Article 8

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General, legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

 

Article 9 

L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals. 
 2. Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
 3. Modificar els estatuts.
 4. Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.
 5. Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.
 6. Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
 7. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 8. Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
 9. Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva. 
 10. Ratificar, si escau, la baixa disciplinària i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.
 11. Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.

 

Article 10

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim dos cops l’any, dins els sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.
 2. L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels socis; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 11

 1. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, invidualment i mitjançant un correu electrònic o les xarxes socials.
 3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament,el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 4. El secretari redacta l’acta de cada reunió, que ha de signar junt amb el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords, adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista d’assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General, es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis al local social.

 

Article 12

 1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de socis presents o representats.
 2. El 10% dels socis poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho, dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

Article 13

 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre actiu de l’associació.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
 3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similar o la integració en una de ja existent, i la disposició o alineació dels béns, es requereix una majoria qualificada de socis presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents o representats (més vots a favor que en contra).
 4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els socis ho autoritzin expressament.

 

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 14

 1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Componen aquest òrgan el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals. Càrrecs que han de ser exercits per persones diferents. 
 2. L’elecció del membres de la Junta Directiva, que han de ser socis i majors d’edat, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau del president sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president i del nou secretari.
 4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

 

Article 15

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 2 anys, sense possibilitat de repetir càrrec.
 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
  1. mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques o extinció en el cas de les jurídiques
  2. incapacitat o inhabilitació
  3. renúncia notificada a l’òrgan de govern
  4. separació acordada per l’assemblea general
  5. qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts
 3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant. 

 

Article 16

 1. La Junta Directiva té les facultats següents:
  1. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei: així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi. 
  2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota menera d’accions legals i interposar els recursos pertintents.
  3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
  4. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer. 
  5. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
  6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
  7. Contractar els empleats que l’associació pugui tenir. 
  8. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
  9. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
  10. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
  11. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir: 
 • subvencions o altres ajuts
 • l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana
 1. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 29.
 2. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
 3. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per un altre persona de la Junta Directiva, s’ha de reunir en  sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre. 
 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

 

Article 18

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents. 

Article 19

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres 
 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
 3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats per l’Assemblea General.

Article 20

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats per tots els membres de la Junta Directiva que hagin assistit. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent. 

 

Capítol V. La presidència i la vicepresidència

Article 21

 1. Són pròpies del president les funcions següents: 
  1. Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  2. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
  4. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta directiva.
  5. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.
  6. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.
 2. El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident.

 

Capítol VI. La tresoreria i la secreteria 

Article 22

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades previament per la Junta Directiva, i ingressa el que sobra en depòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi. 

 

Article 23

El secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis. 

 

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 24

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de traball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme. 

La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats del quals li han de presentar un cop cada dos mesos un informe detallat de les seves actuacions. 

 

Capítol VIII. El règim econòmic 

Article 25

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de: 

 1. les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres
 2. les subvencions oficials o particulars
 3. les donacions, les herències o els llegats
 4. les rendes del patrimoni 
 5. altres ingressos que puguin obtenirse

 

Article 26

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals -que s’han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

 

Article 27

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre. 

Article 28 

En el comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el vicepresident, el tresorer i el secretari.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser del tresorer o bé la del president. 

 

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 29

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses els socis. 

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüéncia d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol·licitar-ne la ratificació avant la primera assemblea general que tingui lloc. Capítol X. La dissolució 

Article 30

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per aquest fi. 

 

Article 31

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent. 
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari. 
 3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament. 
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres culturals.
 5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article, són competència de la Junta directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.
Diligència per fer constar que aquests estatuts s’han aprovat a l’assemblea general de data 30 de Setembre de 2020 i contenen les modificacions aprovades per l’assemblea general de data 9 de Juny de 2021.